ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

В изпълнение на Инвестиционната програма на гр.Хасково, одобрена за финансиране по процедура  ВG16RFOР001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – Инвестиционни програми", част от процедура ВG16RFOР001-1.001-039, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., Община Хасково стартира процедура по набиране на Заявления за интерес от сдруженията на собствениците за финансиране  по ОПРР 2014-2020г., инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ – за многофамилни жилищни сгради

В рамките на процедурата ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради  на територията на общината, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).


 

Допустими за енергийно обновяване са:

 

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

 

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи. При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

При наличие на свързано строителство, а именно, няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва .

Ще се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление „С“, в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

 

Ред за кандидатстване:

 

Стъпка 1. Учредява се и се регистрира СС по реда на раздел III от ЗУЕС. СС се създава от собственици,  представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Споразумението за създаване на сдружение е приложение № 5, по образец.

 

Забележка!  Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта и се създава единствено и само с тази цел.

Стъпка 2. СС се вписва в регистър БУЛСТАТ

Стъпка 3. СС подава Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец) за участие в проекта  в деловодството на Община Хасково в едно с приложенията към него (Сдружението на собствениците подава ЗИФП за обновяване на цялата сграда).

ЗИФП съдържа следните приложения:

 • Справка за ССО по образец – приложение № 7 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
 • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
 • Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец - приложение № 8 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол за поставяне на поканата по образец - приложение № 9 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от общото събрание на СС по образец - приложение № 10, съдържащ решения съгласно настоящите указания и нотариална заверка на подписа на Управителя  - копие, заверено „Вярно с оригинала“ ;
 • Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 13, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение №14, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 15, съдържащ решения съгласно указанията - копие, заверено „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;
 • Друго (описва се).

 

Важно: Всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградите, независимо от техния статут или правна форма, трябва да  попълни декларация за минимални и държавни помощи, от която да става ясно дали извършва стопанска дейност или не.

Когато собственикът не извършва стопанска дейност, декларацията се попълва само до т. 4. Когато в конкретен самостоятелен обект се извършва стопанска дейност, собственикът попълва цялата декларация.

В регистъра на минималните помощи фигурират само лицата, които вече са получавали минимални помощи през последните 3 години.

 

Срок за подаване на ЗИФП:   15.05.2018 година.

 

Критерии за подбор на жилищни сгради за обновяване

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, следва да бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:

 • заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда;
 • регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и тези указания – вписване на сдружението в публичния регистър на съответната община (съгласно ЗУЕС), в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание;
 • сградата е допустима съгласно критериите за допустимост описани по-горе в текста;
 • с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;
 • има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на съответните декларации – Приложение 12 към настоящите указания).
 • има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти - това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец (приложение № 12);
 • отговарят на определените от съответната община критерии за подбор и приоритизиране на жилищните сгради съобразно наличния финансов ресурс за кандидатстване по ОПРР 2014-2020.

Правила за оценка на жилищните сгради

Общината ще  създаде  процедура за оценка на подадените заявления и сроковете, в които тя ще се извършва. Регистъра на подадените ЗИФП и документацията от оценката им ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Хасково. Със Заповед на кмета ще бъдат изготвени и подадени за оценка на Работната група, фишове за кандидатстване за всеки един одобрен обект/сграда/жилищен блок отговарящ на изискванията на Оперативната програма. Одобрените фишове с проектни идеи ще бъдат включени в актуализираната Инвестиционна програма на Община Хасково.

 

Допустими дейности:

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

 • По външните сградни ограждащи елементи:
  • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
  • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

 

 • По системите за поддържане на микроклимата:
  • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО (собственици на самостоятелни обекти), вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
  • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
  • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
  • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
  • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
  • инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
  • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
  • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
  • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 

3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;

4. Подобряване достъпа за лица с увреждания.

 

С цел осигуряване на равен достъп и възможност на всеки заинтересован и допустим собственик на жилищна сграда/ обект в жилищна сграда да участва в проекта/тите за повишаване на енергийна ефективност на жилищния сектор по ОПРР 2014-2020, общината ще осъществи информационни дейности сред крайните ползватели на помощта - собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради, относно възможността за включване в проектите за енергийно обновяване.

 

Информация за предстоящи информационни срещи с гражданите ще бъде публикувана допълнително в раздел „Новини и обяви“ на сайта на Община Хасково:  http://www.haskovo.bg/

В случай на допълнителни въпроси може да се обръщате към експертите на Община Хасково на адрес: пл.Общински №1 ет.4 стая 404 или на следните координати :

 

Гергана Камбурова   - тел.038/603 393, e-mail: g_kamburova@haskovo.bg
Стая 402, Надежда Иванова - тел.038/603 447,  e-mail: projects_hv@haskovo.bg

 

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата