Какво е работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО)?

Стандартно работно време от 8:30 до 17:00 часа (без прекъсване) от понеделник до петък.

Как мога да проверя колко данъци дължа?

Може да проверите данъчните си задължения, използвайки електронната справка с възможност за електронно плащане на местни данъци и такси на страницата на Община Хасково. За целта е необходимо да притежавате едно от следните средства за идентификация:

 • ПИН издаден от Дирекция „Общинска данъчна дирекция“ към Община Хасково;
 • ПИК на НАП;
 • Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Как мога да си платя данъците към Община Хасково?

 • На касите в Дирекция „Общинска данъчна дирекция” на адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 2 - в брой и с банкова карта (ПОС терминал);
 • На касите в Центъра за административно обслужване на адрес: пл. „Общински“ № 1 - в брой и с банкова карта (ПОС терминал);
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД: www.bgpost.bg;
 • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Хасково: Банкова сметка и кодове за вид плащане;
 • На касите на Изипей /Easypay/:  www.easypay.bg;
 • На касите на ФастПей /Fastpay/;
 • По електронен път чрез системата Ипей /ePay/: www.ePay.bg ;
 • По електронен път с банкова карта (виртуален ПОС терминал), използвайки електронната справка с възможност за електронно плащане на местни данъци и такси на страницата на Община Хасково.

Какви документи са необходими за заявяване на постоянен и настоящ адрес?

За да си направите адресна регистрация на територията на община Хасково е необходимо да представите документ за собственост на имота, на който ще се регистрирате. Когато Вие не сте собственик на имота, собственикът трябва да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви по образец. Декларацията се подписва пред длъжностно лице в Община Хасково или се представя с нотариална заверка на подписа.

Заявяването на адрес се извършва лично или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За регистрация на малолетни и непълнолетни деца заявяването се извършва от законните им представители.

Законен наследник съм на починало лице. Къде трябва да подам искане за издаване на удостоверение за наследници?

Удостоверенията за наследници се издават от общината/кметството по последен постоянен адрес/последно местожителство на починалото лице.

Как да получа дубликат на акт за раждане?

За да получите дубликат на акт за раждане е необходимо заявление от Вас, Ваш родител или упълномощено лице.

Върни се в началото на страницата