Община Хасково обявява подбор за управител на "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст"

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА

"ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

 

            Във връзка с изпълнението на  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следните работни места: 

 

 • Управител на "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст"  – 1бр.

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

          Управител на "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" – 1бр.

Описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности в преходното жилище. Определя целите на екипа и координира общите действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на решения. Организира разработване на процедури и правила свързани с функционирането на преходното жилище, осъществява вътрешен контрол /финансов и за функционирането на преходното жилище/. Представлява преходното жилище при установяване на връзки и поддържане на контакти. Участва в изготвянето на индивидуален план за всяко дете. Консултира и оказва психологическа и професионална подкрепа на екипа от специалисти. Следи за надлежното изготвяне и водене на документацията в преходното жилище. Разпределя задачите между персонала и следи за тяхното изпълнение. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше,
 • Образователно-квалификационна степен - магистър;
 • Професионални направления  – „Социални дейности“, „Психология“;
 • Професионален опит  –  минимум 1 година в сферата на социалните услуги;

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ на пълно работно време – 8 часа, изпитателен срок 6/шест/ месеца.

 

Място на работа –  гр.Хасково

"Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" – ул. „Градинска“ №26

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
 • Автобиография  –  в свободен текст;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  по образец 2;
 • Декларация – приложение 1 – образец 3;
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
 • Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

 

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап -  провеждане на интервю:

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл.„Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 12.08.2022г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

За повече информация: Община Хасково

телефон: 038/ 603 461 Златка Караджова (Ръководител проект)

Върни се в началото на страницата