авг 10
2022
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2 Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.-2020г. по процедура BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент...

авг 08
2022
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА УПРАВИТЕЛ НА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства -...

юли 26
2022
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА УПРАВИТЕЛ НА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства -...

юли 22
2022
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОТЕРАПЕВТ в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст Въз основа на Протокол от 22.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -656/19.06.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Трудотерапевт в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по...

юли 14
2022
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО “

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Въз основа на Протокол от 01.07.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-400/26.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра по Проект BG05M9OP001-2.056-0014 Успяваме заедно , дейност 6 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред...

юли 11
2022
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019-0001-CO2 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 - ТРУДОТЕРАПЕВТ Във връзка с изпълнението...

юли 04
2022
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА „РАБОЪНИК- ПОДДРЪЖКА“ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ –1 град ХАСКОВО

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-1 град ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Единство № 21, тел.: 038/58 71 71 ; E-mail: cnst1@haskovo.bg СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА РАБОЪНИК-ПОДДРЪЖКА В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1 град ХАСКОВО...

юни 24
2022
ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ДЛЪЖНОСТТА "РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА"

ОБ Я В А ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА Община Хасково обявява процедура за подбор на работник-поддръжка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -1 град Хасково ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Работни места 1 брой; Място на работа ЦНСТДМУ-1 гр. Хасково Характер на работа Осигурява подръжката на сградния фонд и прилежащите дворни пространства в изправност. Извършва ремонтни дейности. Длъжността се заема...

Върни се в началото на страницата