Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Иво Иванов Иванов – с последен известен административен адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Крепост, ул. „*. *. ********“ №**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.200 и самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1.10 и 77195.716.200.1.20  намиращи се в него;

- Мария Дончева Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № *, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1.4, 77195.716.200.1.5, 77195.716.200.1.11, 77195.716.200.1.22 и 77195.716.200.1.23 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

- Таня Димитрова Василева – с последен известен административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „******* ***** *****“ № ***, ет. *, ап. *, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.200.1.8 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

- Стойчо Георгиев Стоилов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*****“ № *, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1.12 и 77195.716.200.1.31 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

- Бистра Емилова Борисова – с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Конуш, ул. „******“ №*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.200.1.38 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

- Весела Ангелова Колева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „******“ № **, вх. *, ет. *, ап. ** като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.200.1.37 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

- Милена Георгиева Латева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1.16 и 77195.716.200.1.28 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

- Даниел Георгиев Латев – с последен известен административен адрес:  гр. София, ж.к. „*****“ № ***, ет. *, ап. **, като съсобственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1.16 и 77195.716.200.1.28 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

- Илияна Николова Хоптерова – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, бул. „*****“ № **, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.200.1.18 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.200;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.716.179 и УПИ II (поземлен имот с идентификатор 77195.716.180) в кв. 226 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата