Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603330
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контактиОбщинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Станислав Дечев Кмет на община Хасково пл.Общински 1 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Динко Тенев Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 d.tenev@haskovo.bg
Танер Емин Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 t.emin@haskovo.bg
Мария Вълчева Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 m.vulcheva@haskovo.bg

Секретар

Пламен Лечев Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Тодор Грозев Главен архитект ул. Михаил Минчев 3 038 603308 glarh@haskovo.bg

Сектор "Финансов контрол"

Данка Янева гл.специалист "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Радослава Маринова ст.експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 r.marinova@haskovo.bg

Сектор "Вътрешен одит"

Еленка Иванова ст.вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg

Сектор "ОМП и сигурност на информацията"

Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg
Атанаска Момчилова гл.специалист пл.Общински 1 038 603406
Жени Гелова Специалист "ОМП" КБУ ет.2 038 603409

Сектор "Обществени поръчки"

Вълчо Събев Мл.експерт пл.Общински 1 038 603318 v.subev@haskovo.bg
Банко Банев Началник сектор пл.Общински 1 038 603311 b.banev@haskovo.bg
Драгомир Пейчев Юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318 d.peychev@haskovo.bg
Магдалена Карабашева Ст.експерт пл.Общински 1 038 603311 mkarabasheva@haskovo.bg

Общински Съвет

Таня Захариева Председател на общински съвет пл.Общински 1 038 603313 preds@haskovo.bg

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Георгиева Директор дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Иванка Малянова ст.експерт."Админ.наруш." пл.Общински 1 038 603339 korz@haskovo.bg

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Мария Пейкова юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 m.peikova@haskovo.bg
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334 v_vasileva@haskovo.bg
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев ст.експерт пл.Общински 1 038 603422 b.demirev@haskovo.bg
Христина Ванчева Юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Богдана Петкова-Василева Юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318 b.vasileva@haskovo.bg

отдел "Административен"

сектор "Деловодсто и архив"

Сабрие Мурад мл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 s.murad@haskovo.bg
Милена Димова ст.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Христинка Железанова гл. специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442 ya.staneva@haskovo.bg
Сабрие Ахмед гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603319 s.ahmed@haskovo.bg
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Маргарита Митева ст.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603320 mmiteva@haskovo.bg
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.Общински 1 038 603414

сектор "Човешки ресурси"

Донка Иванова гл.спец. пл.Общински 1 038 603321 hr@haskovo.bg

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Недялка Димитрова гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" пл.Общински 1 038 603310 pr@haskovo.bg
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." на ОБС пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg
Веселин Михов гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448 v.mihov@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт "ИТ" ул. Михаил Минчев 3 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg
Ася Георгиева гл. експерт "АОЕУ" пл.Общински 1 038 603426 a.georgieva@haskovo.bg
Танжу Халибрям мл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603315 t.halibryam@haskovo.bg

сектор "Материално-техническо обслужване"

Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Христина Михайлова гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322 transport@haskovo.bg

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg
Валентина Тодорова ст.експерт "Бюджет обр." пл.Общински 1 038 603449 v.todorova@haskovo.bg

отдел "Счетоводство"

Деляна Жекова гл.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 d_jekova@haskovo.bg
Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 d.ilieva@haskovo.bg
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 e_angelova@haskovo.bg
Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Радина Мартинова гл.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603346 r.martinova@haskovo.bg
Нели Козарева гл.спец.-счет.-касиер пл.Общински 1 038 603349

отдел "Счетоводство и други дейности"

Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485 s.madjarova@haskovo.bg
Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345 s.mitkova@haskovo.bg
Даниела Ангелова гл.експерт "ТРЗ" пл.Общински 1 038 603346 d.angelova@haskovo.bg
Красимира Димитрова ст.експ счетоводител-др. дейности пл.Общински 1 038 603347 k.dimitrova@haskovo.bg

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

отдел "Контрол по ЗУТ"

Владимир Райчев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkkzut@haskovo.bg
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357 iatanasova@haskovo.bg
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411 estoicov@haskovo.bg
Даниела Янчева гл. специалист КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603354 dyancheva@haskovo.bg
Нигяр Исмаил гл. специалист КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603354 n.ismail@haskovo.bg
Георги Иванов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357 givanov@haskovo.bg
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359 telenkova@haskovo.bg
Васил Николов ст. експерт КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603359 vnikolov@haskovo.bg

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nksii@haskovo.bg
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Валентина Манолова гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg
Калоян Цветанов мл. експерт ВиК Михаил Минчев 3 038 603462 k.cvetanov@haskovo.bg
Константин Христов гл. специалист "Енергетика" Михаил Минчев 3 038 603376 khristov@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл.експерт "ОВ" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Тоня Маркова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Анжелика Рашева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 arasheva@haskovo.bg
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 adecheva@haskovo.bg
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358 vvylkova@haskovo.bg
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 vzafirova@haskovo.bg
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367 gmanolova@haskovo.bg
Гергана Янкова гл. специалист Михаил Минчев 3 368 ghristova@haskovo.bg
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358 gkarastaykova@haskovo.bg
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488 dirut@haskovo.bg
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368 emishev@haskovo.bg
Ивана Димитрова мл. експерт Михаил Минчев 3 038 603423 idimitrova@haskovo.bg
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 rrsa@haskovo.bg
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg
Павла Тончева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs1@haskovo.bg
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 rgeorgieva@haskovo.bg
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Станимира Недева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424 snedeva@haskovo.bg

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Ваня Христова Директор дирекция пл.Общински 1 038 603447 v.hristova@haskovo.bg

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Надежда Иванова гл.експерт пл.Общински 1 038 603428 projects_hv@haskovo.bg
Валентин Спенджаров гл.експерт пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Гергана Камбурова мл.експерт пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg
Росица Ангелова гл.експерт пл.Общински 1 038 603428 r_angelova@haskovo.bg
Теодора Христова гл.експерт пл.Общински 1 038 603429 t.hristova@haskovo.bg
Гергана Опанова Началник отдел пл.Общински 1 038 603429 g.opanova@haskovo.bg
Бояна Вълканова гл.експерт пл.Общински 1 038 603429 b.valkanova@haskovo.bg

отдел "Екология"

Любомир Георгиев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603370 nseko@haskovo.bg
Росица Павлова гл.експерт "Опаз. на окол. среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374 rpavlova@haskovo.bg
Илияна Колева гл.експерт ''Чистота'' ул. Михаил Минчев 3 038 603373 ikoleva@haskovo.bg
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370 jjelev@haskovo.bg
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370 mlavcheva@haskovo.bg
Айшегюл Мустафа гл. експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603373

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Милена Дякова гл.специалист "Акт. и надзор" пл.Общински 1 038 603386 m.diakova@haskovo.bg
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg
Станка Трендафилова ст.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387 stanka.trendafilova@haskovo.bg
Христо Недев гл.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387 hr.nedev@haskovo.bg
Марияна Чоева ст.експ."Жил.Политика" пл.Общински 1 038 603388
Любомир Михов началник отдел пл.Общински 1 038 603390 lmihov@haskovo.bg
Нина Иванова Ст. спец "Жилищна полотика" пл.Общински 1 038 603413 n.ivanova@haskovo.bg

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383 zahariev_56@haskovo.bg
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603383 m_aleksandrov@haskovo.bg
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603382 v_ivanov@haskovo.bg
Наташа Динова началник отдел пл.Общински 1 038 603484 natasha.dinova@haskovo.bg
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл.Общински 1 038 603381 d_petkova@haskovo.bg
Оля Георгиева мл.експерт "У-е и разпор.зем.земи" пл.Общински 1 038 603381 o_georgieva@haskovo.bg
Милена Костадинова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл.Общински 1 038 603384 moskova@haskovo.bg
Елиф Емилова пл.Общински 1 038 603382 e.emilova@haskovo.bg

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Златка Караджова началник отдел ЗСД пл.Общински 1 038 603461 z.karadjova@haskovo.bg
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1 038 603445 k.kondova@haskovo.bg
Десислава Стоянова ст.експерт. Соц.дейности пл.Общински 1 038603396 d_stoyanova@haskovo.bg
Музафер Рамадан Мл.експ. "Соц. Дейности" пл.Общински 1 038 603324
Маргарита Георгиева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603458 m.georgieva@haskovo.bg
Здравослава Хорочева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603446 z.horocheva@haskovo.bg
Димитрина Лозева ст.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603395 admin_reg@haskovo.bg

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Йорданка Иванова началник отдел ОКМДС пл.Общински 1 038 603341 y.ivanova@haskovo.bg
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1 038 603391 culture@haskovo.bg
Деян Александров ст.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1 038 603392 sport@haskovo.bg
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1 038 603459 miroslava@haskovo.bg
Милен Славов гл.експерт "Образование" пл.Общински 1 038 603434 m.slavov@haskovo.bg
Милена Монева мл.експерт "Детски градини" пл.Общински 1 038 603434 m.moneva@haskovo.bg

отдел "ГРАОН"

Дора Димитрова началник отдел пл.Общински 1 038 603400 graon_dd@haskovo.bg
Нанка Кузева гл.експерт пл.Общински 1 038 603399 graon@haskovo.bg
Радка Христова гл.специалист пл.Общински 1 038 603399 r.hristova@haskovo.bg
Катя Тодорова гл.експерт-гражданско състояние пл.Общински 1 038 603397 graon22@haskovo.bg
Диляна Георгиева гл.специалист "Радостни ритуали" пл.Общински 1 038 603397 graon25@haskovo.bg
Ангелина Вълканова гл.специалист пл.Общински 1 038 603403 graon_angelina@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист пл.Общински 1 038 603398 graon_petya@haskovo.bg
Сибела Михайлова Специалист пл.Общински 1 038 603403
Румяна Якубова гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1 038 603404 r.yakubova@haskovo.bg
Златка Кузева гл.специалист пл.Общински 1 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.експерт-гражданско състояние пл.Общински 1 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg
Алейдин Али гл.специалист пл.Общински 1 038 603402 graon_aleydin@haskovo.bg
Илияна Илчева гл.спец. "Радостни ритуали" пл.Общински 1 038603401 i.ilcheva@haskovo.bg

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Димитър Иванов Директор дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603469 nk-public-enforcement@haskovo.bg
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Мариета Желева ст. публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603408 pub.izp4@haskovo.bg
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603464 schet-odd@haskovo.bg
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603408
Ангелина Пенева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Даниела Иванова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Катя Гогова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Таня Иванова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Стефка Колчева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Виолета Стоева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603464 schet-odd@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603475 globi@haskovo.bg
Татяна Севова ст. спец.- касиер пл.Общински 1 038 603351 t.sevova@haskovo.bg

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Ана Николова началник отдел ул.Ал.Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 ins-home4@haskovo.bg
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487 ins-mps@haskovo.bg
Валентин Василев гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home3@haskovo.bg
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487 d.dahova@haskovo.bg
Християна Грозева гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 h.grozeva@haskovo.bg
Дора Иванова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 dora.ivanova@haskovo.bg
Ива Пашинова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603477 i.pashinova@haskovo.bg
Саша Иванова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-patent@haskovo.bg
Станка Тодорова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home1@haskovo.bg
Кремена Любенова ст. Спец. Деловодител - архив ул. Александър Стамболийски 2 038 603464 kr.lyubenova@haskovo.bg
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603467 mps@haskovo.bg
Вяра Иванова ст. експерт пл.Общински 1 038 603350 vyara.ivanova@haskovo.bg
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350 n.kaneva@haskovo.bg
Христина Костадинова Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603482 hr.kostadinova@haskovo.bg

Друга администрация

Кметове на кметства

Надежда Добрева кметски наместник с.Александрово 03710/2620, 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg
Катя Йорданова кметски наместник с.Любеново 03713/2336, 0885897730 lyubenovo@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220, 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Ерджан Реджеб Кмет с.Войводово 03718/2220, 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220, 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220, 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211, 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Гого Младенов кметски наместник с.Горно Войводино 03719/2354, 0885897708 gorno_voyvodino@haskovo.bg
Джанип Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280, 0885897706 galabets@haskovo.bg
Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220 dinevo@haskovo.bg
Георги С. Георгиев кметски наместник с.Долно Войводино 03719/2220, 0885897734 dolno_voyvodino@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220, 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220, 0885897710 elena@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360, 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299, 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg
Невена Рачева Кмет с.Книжовник 03719/2220, 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220, 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Златко Латунов Кмет с.Конуш 03717/2220, 0885897715 konush@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380, 0885897716 koren@haskovo.bg
Андрей Гаджев Кмет с.Криво поле 03729/2220 krivo_pole@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220, 0885897718 malevo@haskovo.bg
Стойко Кехайов кметски наместник с.Манастир 03719/2214, 0885897731 manastir@haskovo.bg
Недялка Касабова Кмет с.Мандра 03741/2220, 0885897719 mandra@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325, 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Младен Марчев кметски наместник с.Николово 03707/2220, 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220, 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220, 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Татяна Георгиева кметски наместник с.Подкрепа 037420/220, 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Маргарита Атанасова кметски наместник с.Родопи 03704/2382, 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Славчо Райков кметски наместник с.Стамболийски 03725/2220, 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334, 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214, 0885897725 teketo@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220, 0889266740 trakiets@haskovo.bg
Лозко Ничев Кмет с.Узунджово 03710/2220, 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Бернан Юсеин Кмет с.Широка поляна 03707/2360, 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Айсел Емин спец.районен наместник кв. Хисаря 0885712805
Огнян Шекеров спец.районен наместник кв.Република 0885713705
Митко Митев спец.районен наместник кв.Болярово 0885897744
Салим Хасан спец.районен наместник кв.Възраждане 0885713398

Социални услуги в общността

Славея Митева Гл.счетоводител пл.Общински 1 038 603337 suo@haskovo.bg
Татияна Бабамова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603427 suo.hr@haskovo.bg
Дарина Колева Счетоводител пл.Общински 1 038 603427
Радина Митошева Спец.ТРЗ пл.Общински 1 038 603425 suo.hr@haskovo.bg
Боряна Кисьова Специалист "Социални дейности" пл.Общински 1 038603 324 suo.hr@haskovo.bg
Татяна Пилева Човешки ресурси пл.Общински 1 038603425
Върни се в началото на страницата