Главният архитект на Община Хасково провежда и контролира, чрез Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"”, действията по устройство на територията, според предоставените му правомощия по Закона за устройство на територията.
Председателства Експертния съвет по устройство на територията.
Съгласува, одобрява или отказва съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти.Следи и контролира спазването на действащите устройствени планове и схеми.
Предлага мотивирано пред Кмета на Община Хасково изменения на устройствени схеми и планове, както и предлага за одобряване изготвени такива.
Издава визи за проектиране. 
Одобрява градоустройствени схеми.
Издава или отказва мотивирано издаването на разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършени строежи от IV-та и V-та категория.
Отговаря за архитектурно–художественото оформяне на населените места в Община Хасково.

Тодор Грозев

Главен архитект

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата