авг 09
2022
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ №8399.51.35, м. „Алазъ Кору“, землище с. Конуш, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Виолета Стоянова Иванова, Стоян Иванов Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.59, ал.1, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Виолета Стоянова Иванова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******** № **, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор...

авг 09
2022
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.716.179 и УПИ II (ПИ №77195.716.180) в кв. 226 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Милена Георгиева Латева, Даниел Георгиев Латев, Илияна Николова Хоптерова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иво Иванов Иванов с последен известен административен адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Крепост, ул. *. *. ******** №**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.200 и самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1...

авг 09
2022
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.716.179 и УПИ II (ПИ №77195.716.180) в кв. 226 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стойчо Георгиев Стоилов, Бистра Емилова Борисова, Весела Ангелова Колева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иво Иванов Иванов с последен известен административен адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Крепост, ул. *. *. ******** №**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.200 и самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1...

авг 09
2022
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.716.179 и УПИ II (ПИ №77195.716.180) в кв. 226 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иво Иванов Иванов, Мария Дончева Христова, Таня Димитрова Василева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иво Иванов Иванов с последен известен административен адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Крепост, ул. *. *. ******** №**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.200 и самостоятелни обекти с идентификатори 77195.716.200.1...

авг 09
2022
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на УПИ VIII (ПИ №77195.711.209), кв. 363, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Кета Ставрева Георгиева, Генади Елинов Хафузов, Севим Емин Емин, Мехмед Расим Юсеин

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Гергина Ламбова Кирякова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ***** №*, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.711.211.1.1 и 77195.711.211.1...

авг 09
2022
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на УПИ VIII (ПИ №77195.711.209), кв. 363, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Гергина Ламбова Кирякова, Живко Илиев Жеков, Йордан Петров Шейтанов, Стайко Стоянов Гъбов, Йордан Стоянов Гъбов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Гергина Ламбова Кирякова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ***** №*, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.711.211.1.1 и 77195.711.211.1...

авг 08
2022
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.101 и 77195.730.104, ж.р. „Изгрев“,гр. Хасково. Заинтересовано лице: Николина Величкова Вангелова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Николина Величкова Вангелова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ж.к. ****** № ***, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на...

авг 05
2022
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в следния...

авг 05
2022
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Външно ел. захранване на фотоелектрична централа“ в УПИ І-82, кв.5 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково съобщава назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-3891-1/06.07.2022г. е издадена Заповед №УТ-335/28.07.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Външно ел. захранване на фотоелектрична централа в УПИ І-82, кв.5 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. ПУП...

авг 05
2022
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“ находящ се в ПИ №77195.113.176, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-4635-2/12.07.2022г. е издадена Заповед №УТ-334/28.07.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда находящ се в ПИ №77195.113.176, ж.р. Кенана, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. ПУП - план за...

Върни се в началото на страницата