Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Гергина Ламбова Кирякова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ №*, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.711.211.1.1 и 77195.711.211.1.7 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.211;

- Живко Илиев Жеков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****** ******“ № **, ет. *, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.711.211.1.5 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.211;

- Йордан Петров Шейтанов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № *, ет. *, ап. *, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.711.211.1.11 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.211;

- Стайко Стоянов Гъбов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „******“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.711.211.1.13 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.211;

- Йордан Стоянов Гъбов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „******“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.711.211.1.13 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.211;

- Кета Ставрева Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № *, ет.*, ап. **, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.711.211.1.18 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.211;

- Генади Елинов Хафузов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.711.187 и собственик на сгради с идентификатори 77195.711.1871 и 77195.711.187.2 намиращи се в него;

- Севим Емин Емин – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.711.187;

- Мехмед Расим Юсеин – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № *, ет.*, ап. *, като собственик на самостоятелен обект 77195.711.207.1.2 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.711.207;

че със Заповед №УТ-202/12.05.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VIII (поземлен имот с идентификатор 77195.711.209), кв. 363, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата