за плащане на данъци, такси и други задължения


IBAN: BG05RZBB91558420000107
BIC: RZBBBGSF при Райфайзенбанк (България) ЕАД, клон Хасково
КОД: в таблицата по-долу


ЕИК/БУЛСТАТ: 000903946

 

Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 443700
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 444000
Приходи от наеми на имущество 444100
Приходи от наеми на земя 444200
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 444300
Приходи от лихви по срочни депозити 444400
Дивидент 444800
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 444900
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 445100
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 445200
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 445500
Приходи от продажби на земя 445600
Приходи от концесии 445700
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 445800
Приходи от продажба на нематериални активи 445900
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 446500
Други неданъчни приходи 447000
Такси за технически услуги 448001
Такси за ползване на детски градини 448002
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 448003
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 448004
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 448005
Такси за административни услуги 448007
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 448008
Такси за ползване на полудневни детски градини 448009
Такси за ползване на общежития и други по образованието 448010
Такси за гробни места 448011
Такси за притежаване на куче 448013
Други общински такси 448090
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 448081
Върни се в началото на страницата