Основни функции

 

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

 

Ръководи реализирането на общинските приоритети в дейностите държавна и общинска отговорност в системата на образованието, културата, младежките дейности и спорта.
Организира и ръководи провеждането на традиционните културни прояви с регионално, национално и местно значение.
Координира дейността на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за организиране на учебно-възпитателния процес.
Координира и контролира използването на общинската база за нуждите на учебните и детски заведения, културните институти, спортните обекти.
Контролира дейността на културните институции на общинска издръжка.
Изготвя и осъществява общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

 

Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

 

Провежда държавната и общинска политика в областта на социалните и здравни услуги на територията на общината.Реализира и прилага националните и местни стратегии и насоки в сферата на здравеопазването и социалната политика в Община Хасково.
Координира реализирането на проекти и дейности, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на деца и младежи със специфични образователни потребности и на деца в риск, инвалидите и пенсионерите, както и дейността на благотворителни организации.
Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината.
Участва в работата на общински и регионални комисии и съвети, регламентирани в Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за здравето и др.
Координира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността, предоставяни в общността.
Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция за социално подпомагане.

Адрес: Хасково 6300, пл. Общински 1, етаж 4

 

Отдел ГРАОН

 

Извършване на адресната регистрация на населението (постоянен и настоящ адрес).
Съставяне на акт за раждане, граждански брак, смърт.
Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина – раждане, граждански брак и смърт.
Сключване на граждански брак.
Припознаване на деца и ибработка на свързаните с тях документи.
Отразяване на промени чрез съдебни решения в актовете за гражданско състояние.
Възстановяване на имена по чл.19а от ЗГР.

Вписване в регистъра за граждански брак имуществените отношения на съпрузите.

Издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението.
Установяване наличието на българско гражданство.
Вписване в регистъра на населението на лица, придобили българско гражданство и чужди граждани, придобили статут на  постоянно и дългосрочно пребиваване.
Поддръжка и актуализация на Единния класификатор за териториално делене на града и общината.

 Адрес: Хасково 6300, пл.Общински 1, северен вход, етаж 2

Мария Вълчева

Мария Вълчева

Заместник-кмет

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Златка Караджова началник отдел ЗСД пл.Общински 1 038 603461
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1 038 603445
Музафер Рамадан Мл.експ. "Соц. Дейности" пл.Общински 1 038 603324
Десислава Стоянова ст.експерт. Соц.дейности пл.Общински 1 038603396
Маргарита Георгиева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603458
Здравослава Хорочева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603446
Димитрина Лозева ст.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603395

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Йорданка Иванова началник отдел ОКМДС пл.Общински 1 038 603341
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1 038 603391
Деян Александров ст.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1 038 603392
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1 038 603459
Милена Монева мл.експерт "Детски градини" пл.Общински 1 038 603434
Милен Славов гл.експерт "Образование" пл.Общински 1 038 603434

отдел "ГРАОН"

Дора Димитрова началник отдел пл.Общински 1 038 603400
Нанка Кузева гл.експерт пл.Общински 1 038 603399
Радка Христова гл.специалист пл.Общински 1 038 603399
Катя Тодорова гл.експерт-гражданско състояние пл.Общински 1 038 603397
Диляна Георгиева гл.специалист "Радостни ритуали" пл.Общински 1 038 603397
Ангелина Вълканова гл.специалист пл.Общински 1 038 603403
Петя Чилова гл.специалист пл.Общински 1 038 603398
Сибела Михайлова Специалист пл.Общински 1 038 603403
Румяна Якубова гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1 038 603404
Златка Кузева гл.специалист пл.Общински 1 038 603402
Севинч Караджа-Бекир гл.експерт-гражданско състояние пл.Общински 1 038 603402
Алейдин Али гл.специалист пл.Общински 1 038 603402
Илияна Илчева гл.спец. "Радостни ритуали" пл.Общински 1 038603401

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата