Прием в детските градини за 2022/2023 година в община Хасково

Заявления от родителите за кандидатстване за записване на деца в детските градини за учебната 2022/2023 година се приемат по електронен път на електронната поща на всяка детска градина, както и на място в детската градина, в срок до 31.05.2022 год. Информация за свободните места в детските градини вобщина Хасковоще намерите в прикачения файл....

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл. 1.С тази наредба се уреждат редът и условията за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Хасково, както и в подготвителна група на общинските училища. Чл. 2.(1) Предучилищното образование...

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Хасково

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАСКОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и...

Детски градини

Документи за приемане на дете в детска градина и ясла Молба от родителите на детето Копие от акта за раждане на детето (не се изисква за прием в ясла) Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина Имунизационен паспорт...

Върни се в началото на страницата