НАРЕДБА
ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ  НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАСКОВО
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в  Община Хасково определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за  личностно развитие на територията на община Хасково, (наричан по-нататък „регистър”),  както редът за вписване и воденето му.
        (2)  Регистърът  е публичен и се поддържа от община Хасково.
Чл.2. (1) Регистърът  на  общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Хасково. се води по образец (Приложение №1).
         (2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.
 
 
II . РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА
 
Чл.3.  На вписване подлежат следните обстоятелства:
1. Наименование, адрес на сградата - собствена или предоставена за ползване от детската градина и центъра  за подкрепа за личностно развитие.
2. Година на основаването на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие.
3. Единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ
4. Юридически статут - вид, номер и дата на юридическия акт за създаване на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие.
5. Данни за преобразуване/промяна - вид, номер и дата на последния акт за  преобразуване /промяна на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие.
6. Форма на собственост
7. Източник на финансиране
8. Ръководство на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие (позиция, имена).
9. Видове дейности, за които е регистрирана детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие.
10. Адрес, телефон, електронен адрес и официална интернет - страница.
11. Основание за заличаване на регистрацията
 
Чл.4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който да гарантира цялостта и защита на информацията в система срещу разрушение, неправомерно изменение и контролирания достъп за вписване и преразглеждане.
 
Чл.5.  (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие подава в Община Хасково заявление по образец, с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване (Приложение №2).
(2) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в  обстоятелствата директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие подава в Община Хасково заявление за отразяване на промяната в регистъра (Приложение №3).
 
Чл.6. (1)  Действията по вписване и водене на регистъра са извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Хасково.
(2) Длъжностното лице по ал.1 вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното развитие.
(3) В 3-дневен срок от подаденото заявление от страна на директора на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие, длъжностното лице по ал.1 извършва  вписването или настъпилата промяна.
(4) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.
(5) Длъжностното лице по ал.1 вписва в регистъра вх. № на заявлението за регистрация по реда на тяхното подаване.
(6) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.
(7) Регистърът и заявлението за вписване ведно с прилежащите документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.
Чл. 7. (1) По следващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Всяко ново впиване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се представя с новото вписване.
(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.
Чл.8. (1) За заличаване в регистъра директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие подава в Община Хасково заявление по образец, с мотиви за извършване на заличаването и приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата за извършеното заличаване  (Приложение № 4).
(2) Заличаването в регистъра се извършва от длъжностното лице по ал.6 в случаите:
1. когато детската градина/ центърът за подкрепа за личностното развитие преустанови дейността си за повече от една учебна година;
2. при прекратяване дейността на юридическото лице.
Чл. 9. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.
(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез официалната интернет-страница на Община Хасково или от длъжностното лице по чл.6.
                        ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1  Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково, е приета на основание чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование.
§2 Настоящата  Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие  в регистър в Община Хасково, може  да бъде изменяна и допълвана по реда на нейното   приемане.
§3 Настоящата Наредба  за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково, влиза  в сила  от учебната 2016/2017 година.
§4 Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково, е приета с Решение №282 от 28.10.2016 г. на Общински съвет  - Хасково.
 

Върни се в началото на страницата