НАРЕДБА

ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и условията за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Хасково, както и в подготвителна група на общинските училища.

Чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини в община Хасково, а задължителното предучилищно образование - и от училищата за 5 и 6-годишните деца, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини. /изм. и доп. с Решение №383 от 30.07.2021 г./

(2) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини от община Хасково, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Чл. 3. (1) Децата постъпват за предучилищно образование в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(2) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят за предучилищно образование в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

(3) В яслените групи в детската градина може да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

(4) Постъпването на децата в детската градина и в яслените групи се осъществява целогодишно.

Чл.4 (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето. /изм. с Решение №383 от 30.07.2021 г./

(2) Община Хасково осигурява условия за обхват на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, в детските градини и в подготвителните групи на общинските училища.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

Записване на деца в различна организация на предучилищното образование

 

Чл. 5. (1) В детските градини от община Хасково децата могат да се записват в целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи, за които записването става по реда на тази наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация.

(4) Самостоятелната организация се осъществява за отделно дете извън групите по ал. 2.

(5) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и се одобрява след решение на експертната комисия към регионалното управление на образованието по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

                                                          

ГЛАВА ТРЕТА

Записване за предучилищно образование в общинските детски градини и общинските училища от община Хасково

 

Чл. 6. (1) Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата, както следва:

1. първа възрастова група – 3-4-годишни, а в случаите на чл. 3, ал. 2 – 2 – 4 години;

2. втора възрастова група – 4-5-годишни;

3. трета подготвителна възрастова група – 5-6-годишни;

4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7-годишни.

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група по ал. 1 е една учебна година.

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група. /доп. с Решение №383 от 30.07.2021 г./

Чл. 7.(1) Броят на групите в общинските детски градини се определя от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Планираният брой на групите за следващата учебна година в общинските детски градини се определя в срок до 15.03. на всяка календарна година от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет.

(3) Директорът на детската градина изпраща сведение за определения планиран брой на групите за следващата учебна година на кмета на община Хасково в едноседмичен срок след определянето на броя им.

(4)  Кметът на община Хасково осъществява проверка за наличието на нужните условия за отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детските градини от община Хасково по заявения от тях планиран брой на групите за следващата учебна година съобразно Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и при нужда издава на директора на общинската детска градина съответните предписания.

Чл. 8. (1) Определеният брой свободни места за записване в общинските детски градини за следващата учебна година се обявява на сайта на община Хасково и на информационното табло в образователната институция в двуседмичен срок след  изпращането на сведението по чл.7, ал.3

(2) След публикуването на определения брой свободни места по групи за прием за следващата учебна година в общинските детски градини от община Хасково родителите могат да кандидатстват за записване на децата си за следващата учебна година в срок до 31.05.

Чл.9. (1) Записването на децата в детските градини се извършва по желание и избор на родителите (настойниците) в рамките на определения брой на групите и на децата в група и при наличието на свободни места.

(2) Записването се организира от директора на детската градина въз основа на критериите по чл 14. от тази наредба.

(3) Освен по реда на предходните ал. 1, ал. 2 от този член и чл. 8 записването на децата в детските градини от община Хасково се извършва целогодишно при наличие на свободни места в съществуващите групи в съответната общинска детска градина, като се прилагат критериите по чл. 14.

(4)  Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения максимален брой, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца в сроковете по тази наредба.

(5) Записването в яслените групи към общинските детски градини се извършва целогодишно по условия и по ред, определени в правилника за дейността на детската градина.

(6) Записването в подготвителна група в общинските училища от община Хасково се извършва по условия и по ред, определени в правилника за дейността на училището.

Чл. 10. (1) Заявленията за записване на деца за предучилищно образование в общинските детски градини се подават до директора на детската градина с приложено ксерокопие на акта за раждане на детето и всички документи, упоменати в чл. 15, ал.1.

(2) Осъществената пълняемост на групите в детската градина за записване за следващата учебна година се обявява на информационното табло на образователната институция и на сайта на Община Хасково в срок до 15.06.

(3) В срок до две седмици след срока по ал.2 родителите на децата, записани за следващата учебна година в общинските детски градини, потвърждават писмено постъпването на детето само в една общинска детска градина. Непотвърдените в този срок места се обявяват за свободни.

(4) Директорите обявяват повторно осъществената пълняемост в групите и останалите свободни места за следващата учебна година до десет дни преди началото на учебната година, като данните се поставят на информационното табло в образователната институция и се обявяват на сайта на община Хасково.

(5) Записването за свободните места в рамките до максималния брой на децата в група  в общинските детски градини продължава целогодишно до запълването им.

Чл. 11. При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група в общинските детски градини може да се сформира разновъзрастова група след съгласуване с кмета на община Хасково.

Чл. 12. Когато в детската градина са записани деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

Чл. 13. (1) Детските градини от община Хасково са длъжни да приемат деца със специални образователни потребности.

(2) В група в детска градина може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

(3) В случаите, когато на територията на населеното място от община Хасково няма друга група, броят на децата в конкретна група може да бъде по-голям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието.

(4) За подпомагане на обучението на деца, за които оценката по чл. 190, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование е установила, че съобразно образователните потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа, по предложение на екипа в детската градина по чл. 188 от ЗПУО, съответно на екипа по чл. 190 може да се организират и изнесени групи на деца от детските градини в центъра за специална образователна подкрепа, както и в социалните услуги в общността.

(5) Насочването на децата за обучение в групите по ал.4 се извършва след заявено желание на родителя и след становище на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина.

(6) Предложенията по ал.4 и ал.5 могат да се правят до 15 септември на съответната учебна година.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Критерии за записване за предучилищно образование в общинските детски градини от община Хасково

 

Чл. 14. (1) Критериите за записване в детските градини от община Хасково се състоят от показатели с определен брой точки.

(2) Показатели:

1. Дете с постоянен адрес с близост до детската градина – 4 т.

2. Дете, посещавало яслена група в същата детска градина – 4 т.

3. Дете от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години – 1 т.

4. Дете на студенти в редовна форма на обучение – поне един от родителите – 1 т.

5. Деца близнаци или тризнаци -1 т.

6. Дете с един родител или без родители – 2 т.

7. Дете, чийто родител е с трайно намалена работоспособност над 71% - 2 т.

8. Дете в приемно семейство – 2 т.

9.Други деца от семейството, обучаващи се в детската градина – 4 т.

Чл. 15. (1) Съответствието на желанието на родителите, записващи детето, с критериите по чл. 14 се удостоверява с копия на:

1. Адресна регистрация по постоянен адрес с лична карта или адресна регистрация по настоящ адрес със справка за настоящ адрес.

2. Декларация за многодетни родители.

3. За дете с един родител – акт за смърт или акт за раждане или друг документ.

4. Удостоверение от висше учебно заведение.

5. Решение на ТЕЛК.

6. Документ за приемен родител.

(2) Адресът  в близост до детската градина се определя въз основа на Приложение 1 (карта).

Чл. 16. Записването се извършва въз основа на критериите по чл. 14, според броя на точките в низходящ ред.

Чл. 17. При неприложимост на критериите по чл. 14 децата се записват по реда на подаване на заявлението, заведено с входящ номер и дата.

 

                                                          

ГЛАВА ПЕТА

Преместване и отписване на деца от общинските детски градини и от общинските училища в община Хасково с подготвителни групи

 

Чл. 18. Преместването и отписването на деца от общинските детски градини и от общинските училища, които осъществяват задължително предучилищно образование в община Хасково може да става целогодишно след писмено заявление на родителя до директора на образователната институция.

Чл. 19. Преместването на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование (във втора, трета и четвърта възрастова група), от една общинска детска градина в друга, от общинска детска градини в общинско училище или от общинско училище в общинска детска градина може да става целогодишно с писмено заявление на родителя до директора на образователната институция, който издава документите за  преместване/доп. с Решение №383 от 30.07.2021 г./

Чл. 20. (1) При преместването и отписването на деца от общинска детска градина и от общинско училище в община Хасково, в което има подготвителна група, директорът на детската градина и/или училището предава на детето портфолио, в което са отразени постигнатите резултати от неговото обучение в хода на предучилищното образование.

(2) При преместване детето се записва в приемащата детска градина или в приемащото училище от община Хасково след представяне на детското портфолио, предадено от образователната институция, от която се премества.

Чл. 21. (1) При преместване и отписване на дете, което подлежи на задължително предучилищно образование, от общинските детски градини и от подготвителните групи на общинските училища в община Хасково директорът на детската градина изпраща в седемдневен срок писмено уведомление до кмета на общината.

(2) В седемдневен срок от записването на преместено дете за задължително предучилищно образование директорът на приемащата общинска детска градина или на приемащото общинско училище изпраща писмено уведомление до кмета на общината и до директора на образователната институция, от която детето се е отписало.

 

ГЛАВА ШЕСТА

Мерки за обхващане на всички деца за предучилищно образование

 

Чл. 22. Община Хасково осигурява и контролира обхващането на всички деца, подлежащи на задължително предучилищно образование чрез прилагане на съответните нормативни разпоредби, съгласно Държавния образователен стандарт за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 23. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

(3) При отсъствие на деца от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, за срок по-голям от указания в ал. 2 и ал.3 директорите на общинските детски градини и общинските училища уведомяват в седемдневен срок кмета на община Хасково, след което се прилага административнонаказателната разпоредба на чл. 24, ал.2

(4) При отсъствие за срок, по-голям от 30 дни, на деца от първа възрастова група, записани в целодневна, полудневна и почасова организация в общинските детски градини, без да има здравословни или други уважителни причини за отсъствието им, тези деца се отписват от детската градина, местата се обявяват за свободни и се прилагат разпоредбите на чл. 9, ал. 3 и ал. 4. /изм. с Решение №383 от 30.07.2021 г./

 

ГЛАВА СЕДМА

Административнонаказателни резпоредби

 

Чл. 24. (1) Родители, които не запишат в детска градина или в училище децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(3) За повторно и всяко следващо нарушение, се налага глоба в размер на 500 лв.
 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища от община Хасково се издава на основание чл. 59, ал.1 и чл. 61 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§ 2. Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища от община Хасково влиза в сила от 01.08. 2016 г. с изключение на чл. 7, чл. 8 и чл.10, ал. 2-4, които влизат в сила от началото на учебната 2016/2017 година.

§ 3. До обнародването на Държавен образователен стандарт за финансирането на институциите и Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие в общинските детски градини и общинските училища с подготвителни групи от община Хасково се прилагат действащите към момента Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена, съобразно ЕРС в ПМС на МС за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

§ 4. Срокът, определен в чл.8, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни. /доп. с Решение №83 от 15.05.2020 г./

§ 5. Срокът, определен в чл.10, ал.2, за 2020 г. е до 15 юли. /доп. с Решение №83 от 15.05.2020 г./

 

 

 

Наредбата е приета с Решение №208 от 22.07.2016 г.,  изм. и доп. с Решение №83 от 15.05.2020 г.  и Решение №383 от 30.07.2021 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Измененията и допълненията на Наредбата, приети с Решение №383 от 30.07.2021 г. влизат в сила от 15.09.2021 г.

 

Върни се в началото на страницата