Ред за обжалване на административни актове.

Оспорване на административни актове по административен път Оспорването се извършва пред непосредствено горестоящия административен орган. Неговото решение подлежи на обжалване пред съда. На административно обжалване подлежат само индивидуалните и общите административни актове. Не подлежат на обжалване и актовете на органи, които нямат по-горестоящ административен орган. Самото обжалване може да се извърши само от заинтересовани лица, а не от всеки т.е лица, чиито права и законни...

Върни се в началото на страницата