Заповед №1524/10.12.2015 г.(снегопочистване)

Във връзка със снегопочистването и осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони в гр.Хасково при зимни условия за експлоатационен сезон ЗИМА 2015/2016, и във връзка с чл.32, ал.1, т.4 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково и на основание чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ З...

Заповед №1448/26.11.2015г.(сметосъбиране)

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал. 2 от ЗМДТ ОПРЕДЕЛЯМ: 1. Следните услуги, които ще се извършват на територията на Община Хасково през 2016 година: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; Третиране и обезвреждане на битови отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци , с. Гарваново, община Хасково: - Инсталация за сепариране на отпадъците...

Върни се в началото на страницата