Заповед № 1391 / 11.08.2021 г. за въвеждане на ограничения  във водоползването на населените места на територията на Община Хасково.

З А П О В Е Д №1391 гр. Хасково, 11.08.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и 2, т. 3 от ДР на НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните...

Върни се в началото на страницата