Заповед №1469/28.10.2016 г. (сметосъбиране) и Заповед №1426/24.10.2016 г. (снегопочистване)

Заповед №1469/28.10.2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал. 2 от ЗМДТ Заповед №1426/24.10.2016 г. Във връзка с чл.32, ал.1 т.4 от Наредба за поддържае и опазване на общесвтения ред, чистотата и общественото имуществона територията на община Хасково. ...

Заповед № Н-231/16.03.2016 г. (прекратяване наемно правоотношение)

Съгласно договор за наем рег. с № ОС - 287/30-03-2011 год. , Община Хасково е отдала за ползване под наем на Милка Христова Атанасова недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент № 10 , находящ се в ж.к. Орфей № 39, вх. Г, ет. 1 , в гр. Хасково. Видно от сигнал с рег. индекс С- 24/08.02.2016 година от живущите в граждани в жилищен блок находящ се...

Върни се в началото на страницата