Оспорване на административни актове по административен път

Оспорването се извършва пред непосредствено горестоящия административен орган. Неговото решение подлежи на обжалване пред съда.

На административно обжалване подлежат само индивидуалните и общите административни актове. Не подлежат на обжалване и актовете на органи, които нямат по-горестоящ административен орган. Самото обжалване може да се извърши само от заинтересовани лица, а не от всеки – т.е лица, чиито права и законни интереси са пряко засегнати от акта.

Жалбата и протеста се оформят в писмена форма и задължително се подава чрез органа, издал акта, който е възможно и да преразгледа сам въпроса.

Самата жалба се подава в законово определен срок (14 дни) – след това е процесуално недопустима.

Следва да се отбележи, че наказателни постановления не се обжалват по описания ред. Наказателните постановления не са индивидуални административни актове, а особени правораздавателни актове на администрацията. За обжалването на наказателните постановления, с които се налагат глоби, не се прилага АПК, а се прилага ЗАНН. Същите се обжалват директно пред съд – районните съдилища. 

 

Съдебно обжалване на административни актове.

Компетентни като първа инстанция са административните съдилища. Те гледат всички административни дела освен тези, които със закон са определени да се гледат от Върховния административен съд. 

Актовете могат да се обжалват пред съд само по отношение на тяхната законосъобразност. Актът може да се оспори пред съда и без да е изчерпана възможността да се обжалва пред по-горестоящия административен орган (незадължителност на административното обжалване), освен ако в закон изрично е предвидено друго.

Актовете се обжалват пред съда в 14 дневен срок от съобщаването им, а ако са обжалвани по административен ред – от съобщението за решението на по-горестоящия административен орган или от датата, до която е трябвало да се произнесе (при липса на произнасяне). В някои случаи, посочени в закона, предвиденият за обжалване срок е по-дълг от нормалния. Когато в административния акт не е посочено в какъв срок и пред кой се обжалва, то срокът за обжалване е 2 месеца. Ако в акта погрешно е указано, че не подлежи на обжалване, срокът е шест месеца. Мълчалив отказ или мълчаливо съгласие се обжалват в едномесечен срок, считано от датата, на която органът е трябвало да се произнесе. 

Върни се в началото на страницата