Решение № ХА-ЕО-85/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Хасково

Решение № ХА-ЕО-85/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценкана РИОСВ-Хасково, с което е решено да не се извършва екологична оценка за Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77195.108.4, местност Кенана по КККР на гр. Хасково с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 200 kW и външна кабелна линия...

Кметът на Хасково награди победителите в Научния фестивал „Еко Шампиони“

Научният фестивал Еко Шампиони се организира от СУ Св. Паисий Хилендарски и Фондация ХАЛО. Той е част от проект Еко Шампиони. Своите знания в областта на екологията представиха отборите- Пластмаси, Уран, Бездомни животни, Сметища и Дървета. В рамките на проекта, с подкрепата на преподаватели от Хасково и ментори от научните среди, учениците експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и...

Контейнери за дрехи и обувки са поставени от днес в Хасково

Контейнери за дрехи и обувки са поставени от днес в Хасково. Те са позиционирани в района на комплекс Веспрем и на бул.Раковски /пред бившия магазин Валентина/. Контейнерите са поставени експериментално за двумесечен срок. В тях могат да бъдат изхвърляни чисти текстилни продукти в добре затворени торби. Съдовете са за дрехи, хавлиени кърпи, пердета, завивки, завеси, обувки и чанти. Забранено е в тези контейнери да...

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за екологичната оценка на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028г.

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за екологичната оценка на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028г....

Решение № ХА-ЕО-1/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Хасково

Решение № ХА-ЕО-1/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Хасково, с което е решено да не се извършва екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г....

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за преценяване на необходимостта от извършване на екологичната

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за преценяване на необходимостта от извършване на екологичнатана Програма за управлениена отпадъците на община Хасковоза периода 2021-2028 г. и Решение № ХА-41ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимосттаот извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Хасково за периода...

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 118 67.252.4 по ККР на с. Войводово

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за: Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с...

Върни се в началото на страницата