Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот с идентификатор 77195.749.417, кв.1163, ж.р. "Каменец", гр. Хасково. Заинтересувано лице: Румен Митков Манолов.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх.№ 94 И-3246-1/15.01.2019г. Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовано лице: - Румен Митков Манолов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.749.416, гр. Хасково; че е изработен проект...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 77195.744.578, кв.1198, ж.р."Каменец", гр.Хасково. Заинтересувани лица; Джеврие Мюмюн Емир и Хасан Сали Емир.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх. № 94 А-1507-4/25.09.2018г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Джеврие Мюмюн Емир с последен известен административен адрес: Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579, гр. Хасково; - Хасан Сали Емир с последен известен...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 77195.744.578, кв.1198, ж.р."Каменец", гр.Хасково. Заинтересувани лица; Джеврие Мюмюн Емир и Хасан Сали Емир.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх. № 94 А-1507-4/25.09.2018г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Джеврие Мюмюн Емир с последен известен административен адрес: Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579, гр. Хасково; - Хасан Сали Емир с последен известен...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.708.54, кв.903, ж.р. “Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Мюмюн Шукри Байрям

О Б Я В Л Е Н И Е На вх. № 94 М-2312-3/04.09.2018г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мюмюн Шукри Байрям с последен известен административен адрес: Турция, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.708.67 , гр. Хасково; че със Заповед №1887/19.12.2018г. на Кмета...

Върни се в началото на страницата