О Б Я В Л Е Н И Е 

 

На вх. № 94 А-1507-4/25.09.2018г.

 

 

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица:

- Джеврие Мюмюн Емир – с последен известен административен адрес:            Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579,             гр. Хасково;

- Хасан Сали Емир – с последен известен административен адрес: Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579, гр. Хасково;

 

че със Заповед №1909/28.12.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.744.578, кв. 1198,  ж.р. “Каменец“,     гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

 

 

 

 

ВЕЛИН БАЛКАНСКИ

Зам.- кмет на Община Хасково

 

 

Върни се в началото на страницата