О Б Я В Л Е Н И Е

                                   

На вх.№ 94 И-3246-1/15.01.2019г.

 

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовано лице:

-  Румен Митков Манолов – с последен известен административен адрес:            гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.749.416, гр. Хасково;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.749.417, кв. 1163,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

ВЕЛИН БАЛКАНСКИ

Зам.- кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата