Саниране на многофамилни жилища - пакет от документи

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - документи, свързани с кандидатстването и участието на собствениците на самостоятелни обекти в жилищни сгради в режим на етажна собственост:

 

Брошура

Презентация
 

ВАЖНО ! На 29.04.2015г., на заседание на Министерския съвет е приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).
Изменените документи са публикувани в под-секция „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

 

 

Във връзка с изпълнение на «Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради» (НПЕЕМЖС) и зачестилите запитвания на граждани по този повод Ви информираме за следното:

Съгласно чл.17, ал.3 от Конституцията на РБългария "Частната собственост е неприкосновена" и не съществуват основания за безспокойство относно каквито и да било ограничения на правото на частна собственост върху недвижимите имоти (апартаменти) на гражданите, които се включват в програмата. 

Няма въведена забрана нито в закон, нито в подзаконов нормативен акт, съгласно която да не можете да се разпореждате с имота си.  Вие можете във всеки един момент да го продавате или отдавате под наем без да дължите каквито и да е суми.

При получаване на финансиране от НПЕЕМЖС и спазване на договорените условия не сте обвързани изцяло или частично със заплащане на суми по извършване на изпълняваните дейности.

Върни се в началото на страницата