ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

С Т А Т У Т

на наградата „Ученик на годината” в Община Хасково

 

І. Общи положения.

 

1. Наградата „Ученик на годината” в системата на училищното образование в община Хасково се присъжда по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и има за цел да поощри ученици с високи постижения в областта на науката, изкуствата и спорта от училищата на територията на общината, като популяризира техния талант и успехи.

 

2. Нагрaдата се връчва от Кмета на Общината  на специална церемония по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 

3. Наградата е индивидуална и се присъжда на ученици от І до ХІІ клас в следните направления:

 • „Ученик на годината” в хуманитарната област
 • „Ученик на годината” в природо-математическата област
 • „Ученик на годината” в областта на изкуствата
 •  Ученик на годината” в областта на спорта
 • „Ученик на годината” в професионалното образование

4. Наградата включва грамота, плакет и парична равностойност в размер на 400 лв.

 

II. Номиниране на кандидатите за наградата.

 

 1. Номинациите за наградата „Ученик на годината” се правят от училищните директори след решение на Педагогическия съвет на съответното училище.
 2. Номинацията трябва да съдържа мотивирано предложение от директора, което да включва:
 • Лични данни на кандидата – трите имена, дата на раждане, месторождение, училище, клас, координати (адрес, телефон, e-mail), досегашни награди;
 • Данни за институцията – наименование, представляващ, координати (телефон, e-mail);
 • Постижения на кандидата за периода от месец май на предходната календарна година до момента на номинацията.
 • Сведение за успеха в училище и поведението на кандидата.

 

 1. Срокът за подаване на номинациите в деловодството на Община Хасково е до 17 май на текущата календарна година.

 

ІІІ. Класиране.

 

1. Номинираните ученици трябва да са носители на международни или национални награди в съответната област, да са отлични ученици, без наложени санкции по предложение на педагогическия съвет на училището, да проявяват творческа активност в образователната дейност и в извънкласните форми и да се ползват с авторитет сред своите връстници.

 

2. Критерии:

 • Успехи в съответната област на науката, образованието, изкуството и спорта – 10  точки;
 • Активно участие в извънкласни и извънучилищни форми, благотворителни инициативи и др. – 5 т.
 • Успех и поведение в училище – 5 т.

3.Класирането се извършва от експертна комисия към Община Хасково, съставена от петима членове:

 • двама от ПК „Образование, култура и вероизповедания” в Общинския съвет;
 • трима от общинската администрация на Община Хасково;

 

4.Комисията се назначава от кмета на община Хасково в срок до 15 май на текущата календарна година.

 

5.Всеки член на комисията, след като се запознае с номинациите, поставя оценка по изброените в т.3 от настоящия статут критерии. Оценките на отделните членове на комисията се сумират и се получава оценката на всяка една от номинаците с максимален брой точки, не по-голям от 100 точки.

 

6.Комисията прави класиране на база получената оценка за подадените номинации, определя носителите на наградата във всяка от четирите категории и съставя протокол за решението си.

 

ІV. Преходни разпоредби

 

 1. Средствата за наградите се осигуряват от бюджета на Община Хасково.
 2. Настоящият статут влиза в сила от момента на публикуването му на сайта на община Хасково

 

 

 

Настоящият Статут на наградата „Ученик на годината” в Община Хасково е приет с Решение № 665 от 27.04.2018 г. на Общински съвет-Хасково.

Върни се в началото на страницата