На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 17 от Протокол № 21/11.10.2016 г. на Общинския експертен съвет е приет Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация на ж.р. „Кенана” гр. Хасково.

Настоящето обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 94/25.11.2016 г.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.

Подробният устройствен план е публикуван на интернет страницата на Община Хасково.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на публикуването в ДВ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Върни се в началото на страницата