Социални асистенти продължават да  предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората. Подкрепата е за лицата, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19. Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа, лица над 18 г. с увреждания и техните семейства, както и поставени под карантина от здравните власти.  

При необходимост от закупуване на хранителни продукти, лекарства, извършване на неотложни административни услуги, са налице горещи телефони: 0884 619 636 и 0884 156 635. Покупките се извършват със средства на гражданите, поискали доставката. При извършване на служебните си ангажименти, служителите на Община Хасково спазват всички противоепидемични мерки за лична и обществена защита. Услугата се извършва единствено от Община Хасково, за да се избегнат всякакви опити за злоупотреби и измами от страна на недобросъвестни граждани.  

Проект BG05M9OP001-2.101-0059-C01„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ е финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

 

Върни се в началото на страницата