№ по ред № и вид на административния акт Дата на издаване Относно
1 Решение № 825 25.01.2019г. Данък върху превозните средства за леките автомобили
2 Решение № 827 25.01.2019г. Увеличение средствата за трудови възнаграждения за кметовете
3 Решение № 835 22.02.2019г.  Изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост
4 Решение № 837 22.02.2019г. Изменение и допълнение на Наредбата за финансиране от собствени приходи на общината на общинските културни институции, читилищата, културни организации и творци
5 Решение № 839 22.02.2019г. Бюджет на Община Хасково за 2019г.
6 Решение № 844 22.02.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до пет години
7 Решение № 845 22.02.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица, чрез продажба частта на Общината
8 Решение № 846 22.02.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица, чрез продажба частта на Общината
9 Решение № 847 22.02.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица, чрез продажба частта на Общината
10 Решение № 848 22.02.2019г. Промяна собствеността от 5 кв.м.
11 Решение № 849 22.02.2019г. Промяна собствеността от 82.00 кв.м. и 16.00 кв.м.
12 Решение № 850 22.02.2019г. Откриване на процедура за отчуждаване на частни имоти
13 Решение № 851 22.02.2019г. Учредяване право на строеж
14 Решение № 852 22.02.2019г. Учредяване право на строеж
15 Решение № 865 29.03.2019г. Извършване на компенсирана промяна по бюджета
16 Решение № 866 29.03.2019г. Безвъзмездно право на ползване на оптични влакна от кабелно трасе
17 Решение № 867 29.03.2019г. Учредяване право на строеж
18 Решение № 868 29.03.2019г. Учредяване право на строеж
19 Решение № 869 29.03.2019г. Обявяване на имот за частна общинска собственост
20 Решение № 881 29.03.2019г. Именуване на улици
21 Решение № 893 19.04.2019г. Промяна име на улици
22 Решение № 896 19.04.2019г. Подпомагане финансово на футболен клуб Хасково 1957
23 Заповед № Т-145 10.05.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
24 Заповед № Т-146 10.05.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
25 Заповед № Т-147 10.05.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
26 Заповед № Т-148 10.05.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
27 Заповед № Т-149 10.05.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
28 Заповед № Т-150 10.05.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
29 Решение № 899 31.05.2019г. Подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми 
30 Решение № 900 31.05.2019г. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково
31 Решение № 901 31.05.2019г. Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково
32 Решение № 903 31.05.2019г. Осигуряване на допълнителни средства за възстановяване на разходите за закупуване на питейна вода за детски градини, учебни, здравни и социални заведения
33 Решение № 913 31.05.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до десет години
34 Решение № 914 31.05.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за учредяване право на строеж
35 Решение № 915 31.05.2019г. Учредяване право на строеж
36 Решение № 917 31.05.2019г. Продажба на имот общинска собственост
37 Решение № 918 31.05.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг
38 Решение № 919 31.05.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
39 Решение № 920 31.05.2019г. Промяна собствеността от 32 кв.м.
40 Решение № 921 31.05.2019г. Осигуряване на средства за специалист „Слухово речеви рехабилитатор"
41 Решение № 922 31.05.2019г. Продължение на бул. „България"
42 Решение № 924 31.05.2019г. Подпомагане финанасово на „АФК-Хасково"
43 Решение № 926 28.06.2019г. Изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопастността на движението на територията на Община Хасково
44 Решение № 929 28.06.2019г. Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019г.
45 Решение № 930 28.06.2019г. Актуализация на бюджета, включително разчета за капиталовите разходи на разпоредител Общинска администрация и разпоредител „ЕКОПРОГРЕС"
46 Решение № 931 28.06.2019г. Промяна по бюджета на Община Хасково за 2019г.
47 Решение № 934 28.06.2019г. Отдаване под наем на недвижими имоти за срок от десет години
48 Решение № 935 28.06.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс недвижим имот - частна общинска собственост
49 Решение № 936 28.06.2019г. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот - частна общинска собственост
50 Решение № 938 28.06.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
51 Решение № 939 28.06.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
52 Решение № 940 28.06.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
53 Решение № 941 28.06.2019г. Дава съгласие за учредяване право на строеж
54 Решение № 943 28.06.2019г. Подпомагане финанасово на „УФК АСТИ-АБ"
55 Заповед № Т-153 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
56 Заповед № Т-154 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
57 Заповед № Т-155 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
58 Заповед № Т-156 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
59 Заповед № Т-157 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
60 Заповед № Т-158 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
61 Заповед № Т-159 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
62 Заповед № Т-160 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
63 Заповед № Т-161 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
64 Заповед № Т-162 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
65 Заповед № Т-163 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
66 Заповед № Т-164 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
67 Заповед № Т-165 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
68 Заповед № Т-166 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
69 Заповед № Т-167 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
70 Заповед № Т-168 01.07.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
71 Решение № 946 26.07.2019г. Компенсирана промяна по бюджета на Община Хасково за 2019г., за закупуване на бутилирана вода за питейни нужди
72 Решение № 947 26.07.2019г. Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019г.
73 Решение № 950 26.07.2019г. Отпускане на средства от Резерва на бюджета на Община Хасково за 2019г.
74 Решение № 951 26.07.2019г. Отпускане на средства от Резерва на бюджета на Община Хасково за 2019г.
75 Решение № 953 26.07.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до пет години
76 Решение № 954 26.07.2019г. Продажба на имот общинска собственост
77 Решение № 955 26.07.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг
78 Решение № 956 26.07.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за учредяване право на строеж
79 Решение № 957 26.07.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за учредяване право на строеж
80 Решение № 958 26.07.2019г. Учредяване право на строеж
81 Заповед № Т-178 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
82 Заповед № Т-179 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
83 Заповед № Т-180 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
84 Заповед № Т-181 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
85 Заповед № Т-182 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
86 Заповед № Т-183 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
87 Заповед № Т-184 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
88 Заповед № Т-185 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
89 Заповед № Т-186 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
90 Заповед № Т-187 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
91 Заповед № Т-188 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
92 Заповед № Т-189 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
93 Заповед № Т-190 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
94 Заповед № Т-191 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
95 Заповед № Т-192 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
96 Заповед № Т-194 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
97 Заповед № Т-195 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
98 Заповед № Т-196 19.08.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
99 Заповед № Т-197 11.09.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
100 Заповед № Т-198 11.09.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
101 Заповед № Т-199 11.09.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
102 Решение № 975 13.09.2019г. Приема актуализация на разходната част на бюджета на Община Хасково, представляваща увеличение на бюджета местна дейност на ОП „Общинско лесничейство" - гр. Хасково, и приема актуализация на плана на приходите на Община Хасково в частта на местни приходи
103 Решение № 976 13.09.2019г. Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019г.
104 Решение № 981 13.09.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до пет години
105 Решение № 984 13.09.2019г. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг
106 Решение № 991 13.09.2019г. Отпускане на средства от Резерва на бюджета на Община Хасково за 2019г. за превоз на ученици от с. Брягово, Община Хасково, учащи се в СУ „Васил Левски" - гр. Хасково
107 Решение № 992 13.09.2019г. Осигуряване на допълнителни средства от резерва на Общината за възстановяване на разходите за закупуване на питейна вода за детски градини, учебни, здравни и социални заведения
108 Заповед № Т-203 20.09.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
109 Заповед № Т-204 20.09.2019г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
110 Заповед № Т-1 22.05.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
111 Заповед № Т-2 22.05.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
112 Заповед № Т-3 22.05.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
113 Заповед № Т-4 22.05.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
114 Заповед № Т-5 22.05.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
115 Заповед № Т-152 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
116 Заповед № Т-153 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
117 Заповед № Т-154 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
118 Заповед № Т-155 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
119 Заповед № Т-156 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
120 Заповед № Т-157 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
121 Заповед № Т-158 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
122 Заповед № Т-159 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
123 Заповед № Т-160 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
124 Заповед № Т-161 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
125 Заповед № Т-162 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
126 Заповед № Т-163 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
127 Заповед № Т-164 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
128 Заповед № Т-165 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
129 Заповед № Т-166 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
130 Заповед № Т-167 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
131 Заповед № Т-168 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
132 Заповед № Т-169 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
133 Заповед № Т-170 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
134 Заповед № Т-171 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
135 Заповед № Т-172 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
136 Заповед № Т-173 30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
137 Заповед № Т-192 14.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
138

Заповед № Т-193

14.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
139 Заповед № Т-194 14.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
140

Заповед № Т-195

14.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
141

Заповед № Т-196

14.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
142 Заповед № Т-197 14.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

 

143

Заповед № Т-198 14.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

 

144

Заповед № Т-199 14.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

 

145

Заповед № Т-200 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
146 Заповед № Т-201 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

147

Заповед № Т-202 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

148

Заповед № Т-203 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

149

Заповед № Т-204 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

150

Заповед № Т-205 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

151

Заповед № Т-206 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
152 Заповед № Т-207 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

153

Заповед № Т-208 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
154 Заповед № Т-209 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

155

Заповед № Т-210 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

156

Заповед № Т-211 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
157

Заповед № Т-212

15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

158

Заповед № Т-213 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

159

Заповед № Т-214 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

160

Заповед № Т-215 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

161

Заповед № Т-216 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

162

Заповед № Т-217 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

163

Заповед № Т-218 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

164

Заповед № Т-219 15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
165

Заповед № Т-220

15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
166

Заповед № Т-221

15.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

167

Заповед № Т-224 21.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
168 Заповед № Т-225 21.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
169 Заповед № Т-226

21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд

170 Заповед № Т-227 21.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
171

Заповед № Т-228

21.09.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
172

Заповед № Т-11

13.04.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
173

Заповед № Т-12

13.04.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
174

Заповед № Т-13

13.04.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
175

Заповед № Т-14

13.04.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
176

Заповед № Т-15

13.04.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
177 Заповед № Т-378 24.06.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
178 Заповед № Т-379 24.06.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
179 Заповед № Т-380 24.06.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
180 Заповед № Т-381 24.06.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
181 Заповед № Т-382 24.06.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
182 Заповед № Т-383 24.06.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
183 Заповед № Т-384 24.06.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
184 Заповед № Т-397 13.08.2021г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

185 Заповед № Т-398 17.08.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
186 Заповед № Т-399 17.08.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
187 Заповед № Т-403 17.09.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
188 Заповед № Т-406 05.10.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
189 Заповед № Т-423 22.12.2021г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
190 Заповед № Т-426 29.12.2021г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство, частна общинска собственост
191 Заповед № Т-427 30.12.2021г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
192 Заповед № Т-63 21.04.2022г. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи
193 Заповед № Т-64 21.04.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на 99,08 куб.м. обли заначтчийски материали от тополи
194 Заповед № Т-65 21.04.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
195 Заповед № Т-67 8.04.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
196 Заповед № Т-68 28.04.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
Върни се в началото на страницата