На 01.03.2016 год. се сключи споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – инвестиционни програми“ между МРРБ, УО на ОПРР, ГД ПРР и Община Хасково.

Инвестиционната програма на град Хасково представлява средносрочен документ за реализацията на ИПГВР, разработен за финансовата рамка 2014-2020 г., за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. С програмата ще се направи естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който е основен стратегически документ за развитието на града до 2020 г. и конкретните обекти които ще бъдат включени в ИП за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж". Инвестиционната програма е инструмент за изпълнение на общински, регионални и национални  стратегически документи, приоритети и потребности.  Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни обекти и индикативни резервни обекти за изпълнение, които са част от ИПГВР на град Хасково и са разпределени в зоните за въздействие. За осъществяване на избора на обекти на интервенция от одобрените от УО на ОПРР обекти в ИПГВР на гр. Хасково, които да бъдат включени в проектните предложения към Инвестиционната програма, бе сформирана Работна група. За работата си Работната група изготви доклад в който бе описан процеса по избор на обектите. 

Инвестиционната програма включва също и   механизъм за управление и реализация, екип за управление, описание на административния, технически и финансов капацитет за изпълнение на инвестиционната програма, описание и обосновка на интегрирания и синергичен подход при планирания избор на операции, индикатори и др.

Върни се в началото на страницата